Klinikum

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
"Súťaž COLGATE-PALMOLIVE – Mesiac ústneho zdravia"

Tento dokument (ďalej len "Pravidlá") predstavuje úplné, výlučné a záväzné pravidlá "Súťaže Colgate-Palmolive - Mesiac ústneho zdravia" organizovanej spoločnosťou COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s. r. o., na území Slovenskej republiky. (ďalej len "Súťaž"). Akékoľvek výňatky z Pravidiel uvedené v reklamných a propagačných materiáloch Súťaže alebo na Stránke Súťaže (ako je tento pojem definovaný nižšie) majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami.

 1. Zakúpením akýchkoľvek výrobkov značky elmex alebo meridol v kamenných alebo internetových obchodoch v Slovenskej republike počas Doby trvania Súťaže a vyplnením formulára na Stránke Súťaže počas Doby trvania Súťaže majú účastníci možnosť vyhrať jednu z Výhier (ako sú tieto pojmy definované nižšie).
 1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 31 701 680, so sídlom Grösslingová 4, Bratislava 811 09, Slovensko (ďalej len "Organizátor").
 1. 3.1. Súťaž trvá od 1. marca 2023 do 31. marca 2023, ak Organizátor neurčí inak (ďalej len "Doba trvania Súťaže").
 2. 3.2. Na účely Súťaže venuje Organizátor ako hlavnú výhru 10 poukazov na zubné ošetrenie v hodnote 1000 eur a ako ďalšiu výhru 25 balíčkov uvedených značiek - elmex a meridol na celý rok v hodnotě 65 eur (společně ďalej len Výhra).
 1. 4.1. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov, ktoré po Dobu trvania Súťaže (i) zakúpia akýkoľvek výrobok značky elmex alebo meridol v kamenných alebo internetových obchodoch v Slovenskej republike a uschovajú doklad o kúpe a (ii) vyplnia registračný formulár a súťažnú otázku na internetovej stránke, ktorú za týmto účelom vedie Organizátor na adrese: www.colgatepromo.sk (ďalej len "Stránka Súťaže"). Okrem svojho mena a priezviska je účastník povinný uviesť vo formulári aj svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu pre účely kontaktovania v prípade výhry v Súťaži a zaslania Výhry, ako aj číslo dokladu o kúpe a dátum a čas nákupu. Súťažná otázka je stanovená nasledovne: Na čo sa najviac tešíte, keď príde jar? Odpoveď na súťažnú otázku nesmie byť dlhšia ako 120 znakov a musí spĺňať podmienky stanovené v týchto Pravidlách.
 2. 4.2. Počas Doby trvania Súťaže sa účastník môže Súťaže zúčastniť opakovane, avšak každá ďalšia účasť vyžaduje nový doklad o nákupe akýchkoľvek výrobkov elmex alebo meridol v sieti kamenných alebo internetových obchodov v Slovenskej republike počas Doby trvania Súťaže a nové vyplnenie formulára na Stránke Súťaže (zásada 1 nákup = 1 účasť). Každý účastník môže vyhrať maximálne jednu Výhru. Účastník je povinný na žiadosť Organizátora predložiť Organizátorovi kópie všetkých účteniek za každý nákup, na základe ktorého sa zúčastňuje Súťaže.
 3. 4.3. Odpoveď na súťažnú otázku nesmie byť vulgárna, nesmie útočiť na zákonom chránené hodnoty, napr. slobodu vierovyznania, ani inak znevažovať žiadnu fyzickú alebo právnickú osobu alebo skupinu osôb a nesmie porušovať práva tretích osôb (napr. plagiátorstvom alebo nezákonným porovnávaním). Organizátor má právo vylúčiť zo Súťaže všetky odpovede, ktoré porušujú vyššie uvedené podmienky alebo ktoré Organizátor podľa vlastného uváženia považuje za nevhodné z akéhokoľvek iného dôvodu. Organizátor má tiež právo vylúčiť zo súťaže každého účastníka, ktorý konal podvodným spôsobom alebo v súvislosti so Súťažou a pravidlami vzbudil podozrenie z podvodného konania.
 4. 4.4. Do 30 dní po konci Súťaže vyžrebuje Organizátor 10 výhercov poukazu na zubné ošetrenie v hodnote 1000 eur a 25 výhercov balíčkov produktov uvedených značiek - elmex a meridol v hodnote 65 eur. Výhercov Súťaže vyhlási Organizátor a bude ich kontaktovať po skončení Doby konania Súťaže v súlade s bodom 4.5 týchto Pravidiel.
 5. 4.5. Účastníkov, ktorí vyhrajú Výhru, bude Organizátor kontaktovať e-mailom alebo telefonicky do 30 dní od skončenia Doby trvania Súťaže, aby overil, či spĺňajú požiadavky týchto Pravidiel na účasť v Súťaži a získanie Výhry. Za týmto účelom môže Organizátor od účastníkov požadovať predloženie kópie všetkých účteniek za nákup výrobkov značiek - meridol alebo elmex v sieti kamenných alebo internetových obchodov v Slovenskej republike počas Doby trvania Súťaže, na základe ktorých sa príslušný účastník zúčastnil Súťaže (zásada 1 účtenka = 1 účasť). Číslo, dátum a čas každej účtenky sa musia zhodovať s údajmi vo formulári na Stránke Súťaže. Ak účastník nesplní požiadavky stanovené v týchto Pravidlách, najmä ak nepredloží požadované kópie všetkých účteniek, Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo Súťaže a udeliť Výhru ďalšiemu vyžrebovanému účastníkovi. Taktiež v prípade, ak účastník do 7 kalendárnych dní nereaguje na výzvu Organizátora na overenie splnenia podmienok týchto Pravidiel pre účasť v Súťaži a získanie Výhry, Organizátor má právo vylúčiť účastníka zo Súťaže a udeliť Výhru ďalšiemu vyžrebovanému účastníkovi. Mená výhercov uverejní Organizátor na Stránke Súťaže (celá mená alebo iniciály).
 6. 4.6. Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a Správcu a ich rodinní príslušníci a príbuzní.
 7. 4.7. Výherca sa zaväzuje poskytnúť Organizátorovi nepostrádateľnú súčinnosť pre účely plnenia povinností súvisiacich so zdanením Výhry (ak bude povinné požadovať príslušné právne predpisy).
 1. 5.1. Organizátor je oprávnený kedykoľvek zmeniť Pravidlá alebo Súťaž zrušiť, a to aj pred uplynutím Doby trvania Súťaže, a to bez uvedenia dôvodu a bez poskytnutia náhrady. Organizátor je tiež oprávnený zrušiť celú Súťaž v prípade podozrenia z podvodného konania ktoréhokoľvek účastníka alebo výhercu. Rozhodnutie Organizátora bude zverejnené na Stránke Súťaže.
 2. 5.2. Zmeny Pravidiel môžu byť vykonané len písomne a budú zverejnené na Stránke Súťaže.
 3. 5.3. Za záväzné možno považovať len znenie Pravidiel uvedené na Stránke Súťaže.
 4. 5.4. Nárok na Výhru nie je možné uplatniť súdnou cestou. Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť. Uplatnenie a platnosť poukazov sa riadi podmienkami vydavateľa poukazov - Schill Dental Clinic s.r.o.
 5. 5.5. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito Pravidlami. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže účastníka, ktorý poruší akékoľvek ustanovenie týchto Pravidiel.
 6. 5.6. Ak sú Pravidlá alebo výňatky z Pravidiel zverejnené na Facebooku, Organizátor týmto upozorňuje účastníkov, že Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Facebook, ani s ňou inak spojená.
 7. 5.7. Pre účely Súťaže udeľuje účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťažného formulára a prípadne počas ďalšej komunikácie s Organizátorom, a to v rozsahu meno a priezvisko, telefón a e-mail, adresa (ďalej len osobné údaje), počas 12 mesiacov Organizátorom ako správcom osobných údajov, a to predovšetkým ich zhromažďovaním, uchovávaním, triedením a ukladaním s použitím manuálnych a automatizovaných spôsobov za účelom organizácie a realizácie súťaže a na účely oznámenia a odovzdaní príslušnej výhry. Organizátor je oprávnený odovzdať osobné údaje účastníkov spoločnosti COLGATE – PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., so sídlom Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 41692071, a agenture Ing. Vladimír Staňek - Grafické studio Vlado, so sídlom Vysočanská 243/113, 190 00, Praha 9 – Střížkov, Česká republika, IČ: 68370032, ako Organizátorom povereným spracovateľom osobných údajov, s cieľom administratívneho zabezpečenia Súťaže a databázy účastníkov Súťaže a odovzdania Vyhry. Na stránkach www.colgatepromo.sk sú účastníci informovaní o právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov, predovšetkým o práve vziať súhlas kedykoľvek späť, o práve na informácie o spracovaní osobných údajov a o práve požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom, o práve žiadať ich aktualizáciu či opravu, o práve požadovať výmaz osobných údajov a o práve obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade pochybností.

Akcia trvá od 1. 3. do 31. 3. 2023.

© 2023 Colgate-Palmolive. Dizajn a programovanie  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobných údajov.