101

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
"Soutěž Colgate-Palmolive v predajniach 101 DROGERIE"

Tento dokument (ďalej len pravidlá) predstavuje úplné, výlučné a záväzné pravidlá súťaže s názvom „Súťaž s COLGATE-PALMOLIVE v predajniach 101 Drogerie “ organizovanej spoločnosťou COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s. r. o., v rámci siete predajní 101 Drogerie spoločnosti Emil Krajčík, s.r.o (ďalej len 101 Drogerie), na území Slovenskej republiky v období od 10. 6. 2020 do 7. 7. 2020 (ďalej len súťaž). Akékoľvek výňatky z pravidiel uvedené na reklamných a propagačných materiáloch súťaže či na stránkach súťaže (ako je tento pojem vymedzený nižšie) majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami.

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 31 701 680, so sídlom Grösslingová 4, Bratislava 811 09, Slovensko (ďalej len organizátor).

 1. 2.1. Súťaž prebieha v termíne od 10. 6. 2020 do 7. 7. 2020 v rámci siete predajní 101 Drogerie  v Slovenskej republike, ak nebude organizátorom stanovené inak (ďalej len obdobie trvania súťaže).
  2.2. Organizátor pre účely súťaže venuje do súťaže ako hlavnú výhru 1 voucher na pobyt “Noc na Lomnickom štíte“ od spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. v hodnote 749 € a ďalej 10 cestovných kufrov v hodnote 100 eur ako ďalšie výhry. Voucher zahŕňa 4-chodovú večeru v nadmorskej výške 2634 metrov, ubytovanie a cestu lanovkou na Lomnický štít a späť. Platnosť voucheru je od 1.11.2020 do 31.10.2021 mimo vyhradených termínov sviatkov ako sú Vianoce, Silvester, Valentín, Veľká noc.
 1. 3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každý zákazník starší ako 18 rokov, plne spôsobilý na právne úkony, ktorý si počas obdobia trvania súťaže (i) kúpi v rámci siete predajní 101 Drogerie  v Slovenskej republike ľubovoľné výrobky značky Colgate v hodnote aspoň 3,99 €; a (ii) na stránkach súťaže www.colgatepromo.sk vyplní v elektronickom formulári súťaže svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email a ďalej číslo pokladničného bločku z nákupu výrobkov Colgate v hodnote aspoň 3,99 €, dátum a čas nákupu.
 2. 3.2. Počas obdobia trvania súťaže sa účastník môže súťaže zúčastniť i opakovane, vždy však na základe nového nákupu výrobkov značky Colgate  v hodnote aspoň 3,99 € v rámci siete predajní 101 Drogerie počas obdobia trvania súťaže. Organizátor je oprávnený požadovať od účastníka predloženie všetkých pokladničných bločkov, na základe ktorých sa účastník zúčastňuje súťaže. Bez ohľadu na počet účastí v súťaži, každý účastník môže vyhrať iba jednu výhru (1 účastník = maximálne 1 výhra).
 3. 3.3. Do troch týždňov po konci obdobia trvania súťaže vyžrebuje organizátor zo všetkých účastníkov 1 výhercu hlavné výhry - voucheru na pobyt „Noc na Lomnickom štíte“ od spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. v hodnote 749 € a ďalej 10 výhercov ďalších výher –10 cestovných kufrov v hodnote 100 eur. Výhercovia budú informovaní o výhre telefonicky alebo emailom, podľa údajov, ktoré uvedú v súťažnom elektronickom formulári na stránkach súťaže. Po overení splnenia podmienok pravidiel súťaže im bude udelená výhra a zároveň budú ich mená zverejnené na stránkach súťaže, s čím výhercove svojou účasťou v súťaži súhlasí. V prípade, že výherca nesplní podmienky pravidiel súťaže alebo nebude na telefonickú ani emailovú výzvu organizátora reagovať, príp. sa neozve späť do 5 dní od prvého telefonického či emailového kontaktovania, nárok na výhru mu zaniká. Na výzvu organizátora je účastník povinný do 2 dní predložiť organizátorovi pokladničné bločky, na základe ktorých sa zúčastnil súťaže (1 účasť = 1 bloček). Číslo bločku a dátum a čas nákupu sa musí zhodovať s údajmi zadanými účastníkom na stránkach súťaže.
 4. 3.4. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a spoločnosti Emil Krajčík, s.r.o  a osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode pravidiel súťaže, automaticky stráca nárok na výhru v súťaži.
 1. 4.1. Organizátor je oprávnený pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť či súťaž úplne zrušiť, a to aj pred uplynutím obdobia trvania súťaže, bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady, pričom účastník nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži. Organizátor je taktiež oprávnený zrušiť celú súťaž v prípade podozrenia na podvodné jednanie ktoréhokoľvek účastníka alebo výhercu. Takéto rozhodnutie bude zverejnené na stránkach súťaže.
 2. 4.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje organizátor. V prípade potreby si organizátor vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže. Rozhodnutie organizátora ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov. Účastníci, ktorí nesplnia či porušia podmienky pravidiel, budú zo súťaže vylúčení.
 3. 4.3. Zmeny pravidiel sa môžu vykonávať len písomnou formou a budú zverejnené na stránkach vedených na tento účel organizátorom na adrese www.colgatepromo.sk (ďalej len stránky súťaže).
 4. 4.4. Iba znenie pravidiel uvedené na stránkach súťaže možno považovať za rozhodujúce.
 5. 4.5. Nárok na výhru nie je vymáhateľný súdom. Výhry nie sú zameniteľné za peniaze. Uplatnenie voucheru podlieha podmienkam spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s.. Voucher zahŕňa 4-chodovú večeru v nadmorskej výške 2634 metrov, ubytovanie a cestu lanovkou na Lomnický štít a späť. Platnosť voucheru je od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021 mimo vyhradených termínov sviatkov ako sú Vianoce, Silvester, Valentín, Veľká noc.
 6. 4.6. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Svojou účasťou účastník vyjadruje súhlas s týmito pravidlami. Nerešpektovanie týchto pravidiel má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a stratu nároku na výhru.

Akcia trvá od 10. 6. do 7. 7. 2020.

© 2020 Colgate-Palmolive. Dizajn a programovanie  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobných údajov.