101

VYHRAJ pobyt v luxusnom hoteli Grand Hotel Kempinski High Tatras v hodnote 600 €!

Číslo dokladu/faktury zadejte ve tvaru např: 09014/3111, používejte pouze čísla.

 
 Zoznámil(a) som sa a súhlasím s pravidlami súťaže.

 

Týmto dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých v rámci súťažného formulára pripadne počas ďalšej komunikácie so Správcom, a to v rozsahu meno a priezvisko, telefón a e-mail, adresa (ďalej len Osobné údaje), počas 24 mesiacov spoločnosťou COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Grösslingová 4, Bratislava 811 09, Slovensko, IČO: 31 701 680, ako správcom Osobných údajov (ďalej len Správca), a to predovšetkým ich zhromažďovaním, uchovávaním, triedením a ukladaním s použitím manuálnych a automatizovaných spôsobov za účelom organizácie a realizácie súťaže „Súťaž 101 Drogerie - Léto 2022 Grand Hotel Kempinski High Tatras“ a na účely oznámenia a odovzdania príslušnej výhry (ďalej len Súťaž). Súčasne súhlasím, aby Správca odovzdal moje Osobné údaje spoločnosti COLGATE – PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., so sídlom Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 41692071, a agenture Ing. Vladimír Staňek - Grafické studio Vlado, se sídlom Vysočanská 243/113, 190 00, Praha 9 – Střížkov, Česká republika, IČ: 68370032, ako Správcom povereným spracovateľom Osobných údajov, s cieľom administratívneho zabezpečenia Súťaže a databázy účastníkov Súťaže a odovzdania výhry, a udeľujem súhlas, aby mi bola výhra zaslaná poskytovateľom kuriérskych služieb. Na internetovej adrese www.colgatepromo.sk som bol poučený a informovaný o mojich právach súvisiacich so spracovaním Osobných údajov, predovšetkým o mojom práve vziať súhlas kedykoľvek späť, o práve na informácie o spracovaní osobných údajov a o práve požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracovania Osobných údajov, o práve na prístup k Osobným údajom, o práve žiadať ich aktualizáciu či opravu, o práve požadovať výmaz osobných údajov a o práve obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade pochybností.

 

Súťažte o pobyt v luxusnom hoteli Grand Hotel Kempinski High Tatras

Akcia trvá od 15. 6. do 26. 7. 2022.

© 2021 Colgate-Palmolive. Dizajn a programovanie  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobných údajov.