TESCO

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
"Soutěž Colgate-Palmolive v obchodoch Tesco"

Tento dokument (ďalej len pravidlá) predstavuje úplné, výlučné a záväzné pravidlá súťaže s názvom „Súťaž s COLGATE-PALMOLIVE v obchodoch Tesco“ organizovanej spoločnosťou COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s. r. o., v rámci siete obchodov TESCO STORES SR, a. s. (ďalej len Tesco), na území Slovenskej republiky v období od 1. 6. 2020 do 7. 7. 2020 (ďalej len súťaž). Akékoľvek výňatky z pravidiel uvedené na reklamných a propagačných materiáloch súťaže či na stránkach súťaže (ako je tento pojem vymedzený nižšie) majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami.

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 31 701 680, so sídlom Grösslingová 4, Bratislava 811 09, Slovensko (ďalej len organizátor).
 1. 2.1. Súťaž prebieha v termíne od 1. 6. 2020 do 7. 7. 2020 v rámci siete obchodov Tesco v Slovenskej republike, ak nebude organizátorom stanovené inak (ďalej len obdobie trvania súťaže).
 2. 2.2. Organizátor pre účely súťaže venuje do súťaže ako výhru pätnásť (15) poukazov na jednu dentálnu hygienu podľa vlastného výberu v rámci Slovenskej republiky v maximálnej hodnote 50 euro (ďalej len výhra). Každému výhercovi bude v rámci výhry preplatené organizátorom jedno ošetrenie dentálnej hygieny od ľubovoľnej dentálnej hygieničky v rámci Slovenskej republiky v maximálnej hodnote 50 euro na základe zaslania účtenky na dentálnu hygienu. Ak bude ošetrenie v nižšej hodnote ako 50 euro, organizátor preplatí výhercovi iba čiastku uvedenú na účtenke na dentálnu hygienu a len za jedno ošetrenie. V prípade, že bude ošetrenie drahšie ako 50 euro, organizátor preplatí výhercovi iba čiastku 50 euro. Platnosť výhry je 1 rok od ukončenia súťaže. Na účtenky zaslané výhercom po 7. 7. 2020 nebude braný ohľad. .
 1. 3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každý zákazník starší ako 18 rokov, plne spôsobilý na právne úkony, ktorý si počas obdobia trvania súťaže (i) kúpi v rámci siete obchodov Tesco v Slovenskej republike ľubovoľné výrobky značky elmex alebo Colgate v hodnote aspoň 3,99 €; a (ii) na stránkach súťaže www.colgatepromo.sk vyplní v elektronickom formulári súťaže svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email, číslo pokladničného bločku z nákupu výrobkov elmex alebo Colgate v hodnote aspoň 3,99 €, dátum a čas nákupu.
 2. 3.2. Počas obdobia trvania súťaže sa účastník môže súťaže zúčastniť i opakovane, vždy však na základe nového nákupu výrobkov značky elmex alebo Colgate v hodnote aspoň 3,99 € v rámci siete obchodov Tesco počas obdobia trvania súťaže. Organizátor je oprávnený požadovať od účastníka predloženie všetkých pokladničných bločkov, na základe ktorých sa účastník zúčastňuje súťaže. Bez ohľadu na počet účastí v súťaži, každý účastník môže vyhrať iba jednu výhru (1 účastník = maximálne 1 výhra).
 3. 3.3. Do troch týždňov po konci obdobia trvania súťaže vyžrebuje organizátor zo všetkých účastníkov pätnásť (15) výhercov výhry. Výhercovia budú informovaní o výhre telefonicky alebo emailom, podľa údajov, ktoré uvedú v súťažnom elektronickom formulári na stránkach súťaže. Po overení splnenia podmienok pravidiel súťaže im bude udelená výhra ( preplatenie jedného ošetrenia dentálnej hygieny v maximálnej hodnote 50 EUR) a zároveň budú ich mená zverejnené na stránkach súťaže. V prípade, že výherca nesplní podmienky pravidiel súťaže alebo nebude na telefonickú ani emailovú výzvu organizátora reagovať, príp. sa neozve späť do 5 dní od prvého telefonického či emailového kontaktovania, nárok na výhru mu zaniká. Na výzvu organizátora je účastník povinný do 2 dní predložiť organizátorovi pokladničné bločky, na základe ktorých sa zúčastnil súťaže (1 účasť = 1 bloček). Číslo bločku a dátum a čas nákupu sa musí zhodovať s údajmi zadanými účastníkom na stránkach súťaže.
 4. 3.4. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a spoločnosti Tesco a osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode pravidiel súťaže, automaticky stráca nárok na výhru v súťaži.
 1. 4.1. Organizátor je oprávnený pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť či súťaž úplne zrušiť, a to aj pred uplynutím obdobia trvania súťaže, bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady, pričom účastník nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži. Organizátor je taktiež oprávnený zrušiť celú súťaž v prípade podozrenia na podvodné jednanie ktoréhokoľvek účastníka alebo výhercu. Takéto rozhodnutie bude zverejnené na stránkach súťaže.
 2. 4.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje organizátor. V prípade potreby si organizátor vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže. Rozhodnutie organizátora ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov. Účastníci, ktorí nesplnia či porušia podmienky pravidiel, budú zo súťaže vylúčení.
 3. 4.3. Zmeny pravidiel sa môžu vykonávať len písomnou formou a budú zverejnené na stránkach vedených na tento účel organizátorom na adrese www.colgatepromo.sk (ďalej len stránky súťaže).
 4. 4.4. Iba znenie pravidiel uvedené na stránkach súťaže možno považovať za rozhodujúce.
 5. 4.5. Nárok na výhru nie je vymáhateľný súdom. Výhry nie sú zameniteľné za peniaze. Každému výhercovi bude v rámci výhry preplatené organizátorom jedno ošetrenie dentálnej hygieny od ľubovoľnej dentálnej hygieničky v rámci Slovenskej republiky v maximálnej hodnote 50 euro na základe zaslania účtenky na dentálnu hygienu. Ak bude ošetrenie v nižšej hodnote ako 50 euro, organizátor preplatí výhercovi iba čiastku uvedenú na účtenke na dentálnu hygienu a len za jedno ošetrenie. V prípade, že bude ošetrenie drahšie ako 50 euro, organizátor preplatí výhercovi iba čiastku 50 euro. Platnosť výhry je 1 rok od ukončenia súťaže. Na účtenky zaslané výhercom po 7. 7. 2020 nebude braný ohľad. Za účelom preplatenia ošetrenia dentálnou hygieničkou bude od výhercu požadované vyplnenie úhradového formulára spolu s predložením príslušnej účtenky. Organizátor nezodpovedá za prevedenie či výsledky príslušných zákrokov a ošetrenia dentálnej hygieny.
 6. 4.6. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Svojou účasťou účastník vyjadruje súhlas s týmito pravidlami. Nerešpektovanie týchto pravidiel má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a stratu nároku na výhru.

Akcia trvá od 1. 6. do 7. 7. 2020.

© 2020 Colgate-Palmolive. Dizajn a programovanie  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobných údajov.