101

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
"Súťaž 101 Drogerie – Léto 2022 Grand Hotel Kempinski High Tatras"

 

 1. Spoločnosť COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s.r.o. ,so sídlom Grösslingová 4, Bratislava 811 09, Slovensko, IČ: 31 701 680 (ďalej len „usporiadateľ“) organizuje v období od 15. 6. 2022 do 26. 7. 2022 v sieti 101 Drogerie spoločnosti Emil Krajčík s. r. o. na území Slovenskej republiky súťaž s názvom „Súťaž 101 Drogerie - Léto 2022 Grand Hotel Kempinski High Tatras“ (ďalej len „súťaž“). Usporiadateľ venuje ako výhry do súťaže: celkem 3 poukážky v individuálnej hodnote 600 € na pobyt v luxusnom hoteli Grand Hotel Kempinski High Tatras a 10 balíčkov produktov v individuálnej hodnote 50 € (spoločně ďalej také len „výhry“).

 1. 2. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto v období od 15. 6. 2022 do 26. 7. 2022 nakúpi v sieti 101 Drogerie ľubovoľné produkty Colgate, elmex alebo meridol v minimálnej hodnote 3.99 € a na stránke www.colgatepromo.sk vyplní v elektronickom formulári súťaže svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email a dátum nákupu z pokladničného dokladu a číslo pokladničného dokladu a splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto Všeobecných podmienok súťaže. Výherca je povinný sa preukázať príslušným pokladničným dokladom, na ktorom bude nákup ľubovoľných produktov Colgate, elmex alebo meridol v minimálnej hodnote 3.99 € v sieti 101 Drogerie v období od 15. 6. 2022 do 26. 7. 2022 a ktorý bude zhodný so zadanými údajmi vo formulári..
 1. 3.1. Počas doby trvania súťaže sa môže účastník súťaže zúčastniť aj opakovane, každá ďalšia účasť však vyžaduje doloženie nového unikátneho pokladničného dokladu o zakúpení ľubovoľných produktov Colgate, elmex alebo meridol v minimálnej hodnote 3.99 € v období od 15. 6. 2022 do 26. 7. 2022 v sieti 101 Drogerie (princíp 1 nákup = 1 doklad = 1 účasť). Každý účastník súťaže môže vyhrať najviac jednu výhru.
 2. 3.2. Súťažiacim môže byť osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá k právnym úkonom.
 3. 3.3. Do 14 dní po konci súťaže vyžrebuje usporiadateľ troch (3) výhercov poukážok v hodnote 600 € na pobyt v luxusnom hoteli Grand Hotel Kempinski High Tatras, a desať (10) výhercov balíčka produktov v hodnote 50 €. Výhercovia budú informovaní o výhre telefonicky na telefónnom čísle alebo emailom, ktorý uvedú v súťažnom elektronickom formulári. Výhra bude odovzdaná prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a zároveň budú ich mená (prípadne aspoň iniciály výhercov) zverejnené na stránke www.colgatepromo.sk. V prípade, že výherca nebude na telefonickú ani emailovu výzvu reagovať, príp. sa neozve späť do 3 dní od prvého telefonického či emailového kontaktovania, nárok na výhru mu zaniká.
 4. 3.4. Výhry nie je možné meniť ani požadovať jej vymenenie za finančné prostriedky. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za stratu alebo iné znehodnotenie výhry a nie je povinný takto spôsobené škody uhradiť alebo poskytnúť výhercovi, ktorému výhra patrí, náhradu. Platnosť, uplatnenie a využitie poukážok sa riadi podmienkami poskytovateľa poukážok.
 5. 3.5. Účasťou v tejto súťaži sa súťažiaci zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Všeobecné podmienky súťaže. Nerešpektovanie týchto Všeobecných podmienok súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a stratu nároku na cenu.
 6. 3.6. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Na výhru v súťaži neexistuje právny nárok. Vymáhanie výhry alebo účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
 7. 3.7. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže, spoločnosti Emil Krajčík s. r. o., spoločnosti COLGATE – PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. a agentury Ing. Vladimír Staňek - Grafické studio Vlado, a osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode pravidiel súťaže, stráca automaticky nárok na cenu súťaže.
 1. 4.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu alebo upraviť tieto Všeobecné podmienky súťaže kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom súťažiaci nemá nárok na úhradu nákladov, vynaložených v súťaži. Iba znenie Všeobecných podmienok súťaže uvedených stránke www.colgatepromo.sk možno považovať za rozhodujúce.
 2. 4.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Všeobecných podmienok súťaže rozhoduje usporiadateľ. V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže. Rozhodnutie usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťažiaci, ktorí nesplnia tieto Všeobecné podmienky súťaže, budú zo súťaže vylúčení.
 3. 4.3. Pre účely súťaže udeľuje účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťažného formulára a prípadne počas ďalšej komunikácie s usporiadateľom, a to v rozsahu meno a priezvisko, telefón a e-mail, adresa (ďalej len osobné údaje), počas 24 mesiacov usporiadateľom ako správcom osobných údajov, a to predovšetkým ich zhromažďovaním, uchovávaním, triedením a ukladaním s použitím manuálnych a automatizovaných spôsobov za účelom organizácie a realizácie súťaže a na účely oznámenia a odovzdaní príslušnej výhry. Usporiadateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje účastníkov spoločnosti COLGATE – PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., so sídlom Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 41692071, a agenture Ing. Vladimír Staňek - Grafické studio Vlado, so sídlom Vysočanská 243/113, 190 00, Praha 9 – Střížkov, Česká republika, IČ: 68370032, ako usporiadateľom povereným spracovateľom osobných údajov, s cieľom administratívneho zabezpečenia súťaže a databázy účastníkov súťaže a odovzdania vyhry. Na stránkach www.colgatepromo.sk sú účastníci informovaní o právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov, predovšetkým o práve vziať súhlas kedykoľvek späť, o práve na informácie o spracovaní osobných údajov a o práve požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom, o práve žiadať ich aktualizáciu či opravu, o práve požadovať výmaz osobných údajov a o práve obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade pochybností.
 4. 4.4. Tieto Všeobecné podmienky súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 14. 6. 2022.

Akcia trvá od 15. 6. do 26. 7. 2022.

© 2021 Colgate-Palmolive. Dizajn a programovanie  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobných údajov.