Tesco

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
"Súťaž s COLGATE-PALMOLIVE v obchodoch Tesco"

Tento dokument (ďalej len pravidlá) predstavuje úplné, výlučné a záväzné pravidlá súťaže s názvom „Súťaž s COLGATE-PALMOLIVE v obchodoch Tesco“ organizovanej spoločnosťou COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s. r. o., v rámci siete obchodov TESCO STORES SR, a. s. (ďalej len Tesco), na území Slovenskej republiky v období od 5. 6. 2019 do 18. 6. 2019 (ďalej len súťaž). Akékoľvek výňatky z pravidiel uvedené na reklamných a propagačných materiáloch súťaže či na stránkach súťaže (ako je tento pojem vymedzený nižšie) majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami.

 1. 1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 31 701 680, so sídlom Grösslingová 4, Bratislava 811 09, Slovensko (ďalej len organizátor).
 1. 2.1 Súťaž prebieha v termíne od 5. 6. 2019 do 18. 6. 2019 v rámci siete obchodov Tesco v Slovenskej republike, ak nebude organizátorom stanovené inak (ďalej len obdobie trvania súťaže).
 2. 2.2 Organizátor venuje do súťaže celkom 10 dvojíc vstupeniek (1 dvojica = 2 vstupenky v celkovej hodnote 5 680 Kč (cca 227 € ) na festival Rock for People 2019 (každá dvojica ďalej len výhra).
 1. 3.1 3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každý zákazník starší ako 18 rokov, plne spôsobilý na právne úkony, ktorý si počas obdobia trvania súťaže (i) kúpi v rámci siete obchodov Tesco v Slovenskej republike ľubovoľné výrobky značky Colgate a Palmolive v hodnote aspoň 3,99 € a (ii) na stránkach súťaže (www.colgatepromo.sk) vyplní v elektronickom formulári súťaže svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email, číslo pokladničného bločku z nákupu výrobkov Colgate a Palmolive (v minimálnej hodnote 3,99 €) a dátum a čas nákupu.
 2. 3.2 Počas obdobia trvania súťaže sa účastník môže súťaže zúčastniť i opakovane, vždy však na základe nového nákupu výrobkov značky Colgate a Palmolive v hodnote aspoň 3,99 € v rámci siete obchodov Tesco počas obdobia trvania súťaže. Organizátor je oprávnený požadovať od účastníka predloženie všetkých pokladničných bločkov, na základe ktorých sa účastník zúčastňuje súťaže. Bez ohľadu na počet účastí v súťaži, každý účastník môže vyhrať iba jednu výhru (1 účastník = maximálne 1 výhra).
 3. 3.3 Do troch týždňov po konci obdobia trvania súťaže vyžrebuje organizátor zo všetkých účastníkov desať výhercov výhry (dvojice vstupeniek na festival Rock for People 2019). Výhercovia budú informovaní o výhre telefonicky alebo emailom, podľa údajov, ktoré uvedú v súťažnom elektronickom formulári na stránkach súťaže. Po overení splnení podmienok pravidiel súťaže im bude výhra zaslaná prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a zároveň budú ich mená zverejnené na stránkach súťaže. V prípade, že výherca nesplní podmienky pravidiel súťaže alebo nebude na telefonickú ani emailovú výzvu organizátora reagovať, príp. sa neozve späť do 5 dní od prvého telefonického či emailového kontaktovania, nárok na výhru mu zaniká. Na výzvu organizátora je účastník povinný do 2 dní predložiť organizátorovi pokladničné bločky, na základe ktorých sa zúčastnil súťaže (1 účasť = 1 bloček). Číslo bločku a dátum a čas nákupu sa musí zhodovať s údajmi zadanými účastníkom na stránkach súťaže.
 4. 3.4 Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a spoločnosti Tesco a osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode pravidiel súťaže, automaticky stráca nárok na výhru v súťaži.
 1. 4.1 Organizátor je oprávnený pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť či súťaž úplne zrušiť, a to aj pred uplynutím obdobia trvania súťaže, bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady, pričom účastník nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži.
 2. 4.2 V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje organizátor. V prípade potreby si organizátor vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže. Rozhodnutie organizátora ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov. Účastníci, ktorí nesplnia či porušia podmienky pravidiel, budú zo súťaže vylúčení.
 3. 4.3 Zmeny pravidiel sa môžu vykonávať len písomnou formou a budú zverejnené na stránkach vedených na tento účel organizátorom na adrese www.colgatepromo.sk (ďalej len stránky súťaže).
 4. 4.4 Iba znenie pravidiel uvedené na stránkach súťaže možno považovať za rozhodujúce.
 5. 4.5 Výhry nie je možné vymeniť za finančné prostriedky. Podmienky uplatnenia výhry (vstupeniek na festival Rock for People 2019) podliehajú podmienkam organizátora festivalu – spoločnosti Ameba Production, spol. s r. o., (IČ: 25617303) a budú oznámené výhercovi pri odovzdaní výhry.
 6. 4.6 Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Na výhru v súťaži neexistuje právny nárok. Vymáhanie výhry alebo účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov účastníkmi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
 7. 4.7 Účasť v súťaži je dobrovoľná. Svojou účasťou účastník vyjadruje súhlas s týmito pravidlami. Nerešpektovanie týchto pravidiel má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a stratu nároku na výhru.
 8. 4.8 Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 30. 5. 2019.

Akcia trvá od 5. 6. do 18. 6. 2019.

© 2019 Colgate-Palmolive. Dizajn a programovanie  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobných údajov.